OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZATOKA-TECH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁEBCZU

Poniżej przedstawiamy zasady ochrony danych osobowych, którymi kierujemy się w celu pełnej ochrony Państwa danych.

Zasady wymienione poniżej wyjaśniają sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania przekazywanych nam przez Państwa danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj.:

 1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO),
 2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Mając na uwadze powyższe, wskazujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Zatoka-Tech, 84-123 Puck, Stary Rynek 31 (dalej: Spółka), której dane kontaktowe znajdują się pod adresem:
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, w celu realizacji zamówienia lub usługi, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego dla realizacji umowy, np. wystawienia faktury.
 4. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy, realizacji usługi lub zamówienia, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta.
 5. Kategorie Państwa danych osobowych, które będą przetwarzane przez Spółkę to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Spółki.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo lub tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 9. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, będą one przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
 10. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 12. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

 1. udzielona przez Państwa zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Staramy się chronić przekazane przez Państwa dane osobowe przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jeśli dostrzeżecie Państwo sytuację, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa danych, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe nie są  przekazywane, sprzedawane użyczane innym osobom czy instytucjom. Powyższe może mieć miejsce wyłącznie, gdy zostaną Państwo poinformowani o celu i zakresie powierzania, a także gdy wyrażą Państwo wyraźną zgodę, czy też będzie się to odbywało na Państwa życzenie.  Ponadto, Państwa dane możemy udostępnić w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.